KKM’nin uzatılması ve öğrenim kredisi borcunun faizsiz ödenmesini de içeren “torba” kanun Resmi Gazete’de

Kanunla, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarıldı. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi emeliyle, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, heyeti gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden muhtaçlık fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

İşverenlerce, iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu fiyatı aşarsa, aşan kısım ile bu hedefle sağlanan başka menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamirat, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun yurt dışı çıkarlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek bireylerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 yıl elde tutmaları koşuluyla Vergi Yol Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların meblağlarının yüzde 75’ini, yıllık beyannamelerine bahis yarar ve iratlarından payların iktisap edildiği devirde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim fiyatı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut yararlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık periyotlar halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en fazla üç sefer yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik devrinin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut hukuksal nedenlerle takibinde fayda bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit fiyatları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için vakit aşımı müddetinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri mahzur sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.

Kredi alan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara ek edilmiş endeks fiyatları terkin edilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten evvel tahsil edilen fiyatlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks fiyatları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

Yersiz yapılan muhtaç, meskende bakım yardımı ödemeleri geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sıhhat şurası raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki şahıslara bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu fiyatın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin meblağını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü bireylere devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen süreksiz unsurla, gerçeğe uygun olmayan evrak ve sıhhat heyeti raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç fazla, yersiz ödenen ve geri alınması gereken konutta bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden evvel bu kapsamda tahsil edilen meblağlar bakımından ilgili bireyler lehine hiçbir formda alacak hakkı doğmayacak ve yapılan tahsilatlar iade edilmeyecek.

Kısa çalışmaya ait süreçlere düzenleme

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemelerinde kusurlu süreçlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi fiyat takviyesinden yararlanan çalışanın, müracaatta bulunduğu patron tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona uygulanan idari para cezalarından, bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan belgelerde kurum ve bakanlık aleyhine yargılama sarfiyatına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan devirde patron tarafından emekçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına bahis olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemeleri bu husus kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu husus uyarınca terkin kararları uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz ithalat rejimi kapsamında şahsî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına nazaran değişmekle birlikte, orantısız formda yüksek olduğu bedellendirilen cezalarda indirime gidilecek.

BDDK ve SGK’ye ait düzenlemeler

Kanuna nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası (BDDK), bir banka ya da banka kümesi için faaliyet mevzuları bazında sınırlama yahut kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet müsaadesi vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin inançlı ve kesintisiz bir halde sürdürülmesinde kıymetli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken adap ve asılları belirleme yetkisi BDDK’ye veriliyor.

Mevduat bankalarının iştirak fonu kabulü, finansal kiralama süreçleri; iştirak bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve iştirak fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve faaliyet sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve menfaat sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kısıtlama ve sınırlamalara terslik teşkil eden meblağın yüzde 100’üne kadar idari ceza verilecek.

BDDK, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketlerce kuruluş müsaadesi için aranan yahut şirket ortaklarınca kurucularda aranan kaidelerin kaybedilmesi durumunda bunların faaliyet müsaadesini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek.

SGK’nin taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve öteki iş ve süreçlerin yürütülmesine ait metot ve temeller, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım kontratı yapılmış kamu üniversite sıhhat hizmeti sunucularının SGK’ye 31 Aralık 2022’ye kadar verdikleri tedavi hizmetlerine ait toplam tahakkuk fiyatının götürü bedel kontrat fiyatından düşük olması durumunda, ortadaki fark terkin edilecek.

Sermaye azaltımında vergileme

Sermayeye kaynak transferinden itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu mühletin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi yahut tıpkı sermaye ile sermayeye eklenen öteki ögelerin toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma husus edilen meblağ içindeki ögeler tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

5 yıldan evvel sermaye azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ek dışında öbür bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut sermaye hesabından öbür hesaplara transferi kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra yalnızca kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve tıpkı sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların kimilerinin 5 yıllık süreyi aşması, kimilerinin ise aşmaması durumunda ise kelam konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ek edilme tarihi 5 yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylece sermayeye ek olunan kaynakların en az 5 yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek.

Geçmiş yıl ziyanlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, azaltıma husus edilen sermaye ögeleri da sermaye azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu kararlar kapsamında tespit edilecek. Lakin bu meblağlar üzerinden kar dağıtımı yahut ana merkeze aktarılan meblağ kapsamında vergi kesintisi yapılmayacak.

Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasına uzatma

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar hisseleri ile başka karları istisna kapsamında tutulacak.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap devirleri sonu prestijiyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için farklı ayrı yahut birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait iş ve süreçler, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve uyum başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.

Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili vilayet özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek.

Numune tahlil sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili vilayet özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen bireylerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yahut taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den evvel olacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri tekrar yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara türel ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

İçme sularının Sıhhat Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan her türlü tetkik ve analiz bedellerinden vilayet özel yönetimlerince 30 Eylül 2022’ye kadar ödenmemiş olan alacak meblağları, ferileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek.

Anayasa Mahkemesi lider ve üyelerinin misyon süreleri

Anayasa Mahkemesinin, mecburî emeklilik yaşından evvel misyon mühleti dolan lideri ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Lider ve üyeleri ortasından seçilen üyeleri, rastgele bir sürece gerek olmaksızın ve boş takım koşulu aranmaksızın, kalan misyon müddetlerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik vazifesine geri dönecekler, boşalan birinci üye takımı kendilerine tahsis olacak.

Yükseköğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna yahut uzmanlık alanlarına nazaran talep ettikleri 3 yükseköğretim kurumundan birine atanacaklar.

Üst kademe yöneticileri, özgür avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile raportörler ortasından seçilenlerle, yükseköğretim takımından seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini misyon mühleti bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği takımına atanacak.

Yaş haddine kadar misyonlarına devam etmeleri öngörülen üyelerden yaş haddini doldurmadan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler de düzenlemeye tabi olacak. Bu kararlar, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal yahut hizmetleri temin eden satıcılarla evvelce yazılı biçimde yapmaları zarurî olan kontratları, uzaktan bağlantı araçlarının kullanılması suretiyle aralıklı olarak da yapılabilecek.

Hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler

Hizmet sağlayıcılarınca kurumlar vergisi beyannameleri ekindeki gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen meblağdan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden ölçünün yüzde 2’si, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirilecek.

Hizmet sağlayıcıları tarafından belirlenen katkı hissesinin tahakkukuna temel bildirimlerin müddetinde yapılmaması yahut eksik/yanlış yapılması ya da belirtilen mühlet içinde katkı hissesinin ödenmemesi/eksik ödenmesi halinde Bakanlık tarafından hizmet sağlayıcısına yapılacak bildirimle bildirimin yahut ödemenin, bildiri tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması istenecek. Bu müddet içinde katkı hissesinin tahakkukuna temel bildirimin eksiksiz ve gerçek yapılmaması, katkı hissesinin ödenmemesi yahut eksik ödenmesi hallerinde Bakanlığın bildirimi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumunca hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek.

Hizmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı Ekim-Kasım-Aralık devri posta hizmetlerinden elde edilen net satış hasılatına isabet eden ölçünün yüzde 2’si, gelecek yıl mart sonuna kadar Bakanlığa bildirilecek.

Hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Turizm hissesi alınan işletmelerin hisse oranları azaltılıyor

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle idari para cezası alt ve üst sonları güncelleniyor. Alt ve üst hudutları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ceza fiyatı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat münasebetiyle elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu üzere konular dikkate alınacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının karar alma organı olan İdare Heyeti Lideri, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olacak. Kamu-özel bölüm işbirliği ile yönetilen ve yüklü olarak seçimle iş başına gelen özel bölüm temsilcilerinden oluşan İdare Şurasının Bakanlık turizm işletmesi evraklı bileşik tesisler ve konaklama tesislerinin bulundukları bölgelerdeki sayıları dikkate alınarak Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin temsilci sayıları artırılıyor. Turizm işletme dokümanlı yeme içme ve cümbüş tesisleri ile deniz turizmi tesisleri de ülke çapında seçimle 3 yıl müddetle belirlenecek bir üyeyle temsil edilecek.

Turizm hissesi alınan işletmelerin turizm hissesi oranları azaltılıyor. Buna nazaran, turizm hissesi, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, Bakanlıktan evraklı yeme-içme ve cümbüş tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 yerine on binde 5 oranında alınacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme dokümanlı deniz turizmi araçlarından turizm hissesi alınmasına ait düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Lakin bu araçlardan 31 Aralık 2022 tarihine kadar turizm hissesi alınacak.

Şans oyunlarına yönelik düzenlemeler

Milli Piyango Hakkında Kanun Kararında Kararname’de yapılan değişiklikle, eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen müracaat sahiplerince alınan müsaade bedelleri düzenleniyor.

Buna nazaran, karşılığı nakit olmayan piyango düzenleme müsaadesi için 2 bin lira müracaat bedeli alınacak. Yapılan inceleme sonucunda müsaade verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, ödül yahut gibisi menfaatlerin toplam rayiç bedelinin yüzde 15’i için ayrıyeten müsaade bedeli alınacak. Yurt dışından ithal edilen yahut öteki gerçek ve hükmî bireyler tarafından üretilen, temin edilen ya da ticaretine husus edilen mal ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması halinde bu oran iki katı olarak uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu faydasına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek piyangolardan ise müracaat yahut müsaade bedeli alınmayacak. Müracaat bedeli, tekrar değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Düzenlemeyle yasa dışı talih oyunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer yahut imkan sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 10 bin güne; yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, baht oyunu, müşterek bahis ve gibisi oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne; her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunlarla temaslı olarak para nakline aracılık edenler, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne; bireyleri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 3 bin güne kadar isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Fiziki yahut elektronik ortamlar üzerinden üçüncü şahıslarca düzenlenen her türlü eşya piyangosu, talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynayanlara, mahallin en büyük mülki yönetim amiri tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Gerekli müsaadesi alan lakin çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler, taahhütlerini yerine getirmeyenler 2 aydan 2 yıla kadar mahpus ve 3 bin güne kadar isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Belirlenen hataların işlendiği iş yerleri mahallin en büyük mülki yönetim amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın 3 aya kadar mühletle mühürlenerek kapatılacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları, mahallin en büyük mülki yönetim amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili yönetim tarafından 5 iş günü içinde iptal edilecek.

Bu kabahatlerle temaslı olarak baht oyunları, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis yahut gibisi oyunların oynanmasına tahsis edilen yahut oynanmasında kullanılan ya da hatanın konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan yahut oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı bedeli, Türk Ceza Kanunu kararlarına nazaran müsadere edilecek.

KGK’nin misyon ve yetkilerine ait düzenlemeler

Kanunla, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Şurasının (KGK) vazife ve yetkileri de düzenlendi.

Buna nazaran Şura, mevzuata karşıtlıkları tespit edilen bağımsız kontrol kuruluşları, bağımsız denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik kontrolü yapanlar hakkında idari yaptırım kararı verebilecek, bağımsız kontrole tabi işletmelerin finansal tablolarının standart ve düzenlemelere ahenginin nezaretini yapabilecek.

Kurul, memleketler arası standartlarla uyumlu olacak formda Türkiye Sürdürülebilirlik Standartlarını belirleyecek, yayımlayacak, gerektiğinde değişik işletme büyüklükleri ve bölümler prestijiyle farklı düzenlemeler yapacak, bu mevzularda kontrol yapacakları yetkilendirecek ve nezarete tabi tutacak.

Bağımsız kontrol kapsamındaki işletmelerden bilgi sistemleri kontrolüne tabi olacakları belirleyecek olan Şura, bu kontrolün memleketler arası standartlara uygun olarak yürütülmesini teminen düzenleme, yetkilendirme ve nezaret yapabilecek.

Kanunla, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunca inceleme yapılacak kontrol kuruluşlarının belirlenmesinde dikkate alınacak müddetin hesaplanmasında uygulamada karşılaşılan karışıklıkların giderilmesi de amaçlanıyor. Buna nazaran izleyen incelemelerde mühlet, evvelki incelemeye ait Şura kararını takip eden takvim yılından itibaren tekrar başlayacak.

KGK tarafından yapılan incelemeler sonucunda bağımsız kontrol kuruluşları, bağımsız denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik kontrolü yapanlar hakkında ikaz, ihtar, faaliyetin kısıtlanması, faaliyet müsaadesinin askıya alınması ve iptali dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanabilecek. Faaliyet müsaadesinin iptali hali hariç olmak üzere, idari yaptırım uygulanmasına karar verilen durumlarda tersliği gerçekleştirenlere daima eğitim yükümlülüğüne ek eğitim yükümlülüğü getirilebilecek.

Takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel çıkara dahil edilmeyecek ve bu fiyat üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Yasayla bakiye takip fiyatı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra evrakı prestijiyle asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tarihinde yer alan takip fiyatı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu fiyatın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle evrakta yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları şartıyla küçük alacak kapsamına alınacak.

Böylece küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere, bu alacaklarını Vergi Yöntem Kanunu kararlarına nazaran bedelsiz alacak kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı sağlanacak.

Telgraf ve Telefon Kanunu’na nazaran Hazine hissesi ödemekle yükümlü GSM operatörleri ve yetkilendirilmiş öbür işletmecilerin, takibinden vazgeçtikleri fiyat içinde Hazine hissesi hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması halinde, icra belgesindeki takip fiyatının yüzde 18’i, ödemeleri gereken Hazine hisselerinden mahsup edilmek suretiyle iade edilecek.

İcra takiplerinin sonlandırılmasını teşvik etmek emeliyle icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harçlar alınmayacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık idare şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle zaman ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan ferdî nitelikli her türlü kredi kontratından kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet fiyatları ve gibisi alacaklarının takibinden feragat edilmesi kaidesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF’ye aktarılan meblağdan Fonun iştiraki olan varlık idare şirketi aracılığıyla ödenecek. Bu kapsamda tasfiye edilecek meblağ bir gerçek kişinin tüm varlık idare şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecek.

Tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu tarafından, varlık idare şirketlerinden yahut Hazine ve Maliye Bakanlığından vekalet fiyatı, yargılama masrafı ve gibisi ayrıca bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Kapsama giren alacaklara karşılık hususun yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık idare şirketlerince yapılmış tahsilatlar, bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.

Kovid-19 salgınında kesilen idari para cezaları

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek emeliyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ve ilgilisine bildirim edilmemiş olan idari para cezaları bildirim edilmeyecek. Bildirim edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu hususun yürürlük tarihinden evvel işlenen kelam konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecek, tahsil edilmiş olan idari para cezaları ise iade edilmeyecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan meblağın yüzde 50’si ile yüzde 90’ı ortasında Ticaret Bakanlığınca belirlenen ölçü, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak.

(AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir